Vyhledej
Novinky emailem
Spolek pro Dvorek > Služby občanům > Rozvoj regionu

KARSIT má průmyslovou zónu jen pro sebe, JUTA 03 ale v centru města zůstat nemůže.

Redakce / 2.12.2016, Královédvorsko
Zveřejňujeme článek ředitele závodu JUTA 03 Petra Špačka o stavu „jeho” závodu a důvodu zájmu Juty o průmyslovou zónu. Zároveň k němu přidáváme vyjádření starosty Jana Jarolíma, který vysvětluje postup při prodeji průmyslové zóny firmě KARSIT.

Budoucnost závodu Juta 03 

Jako ředitel závodu Juta 03 bych se chtěl podělit s občany Dvora Králové nad Labem s bezradnou situací, ve které se můj závod ocitl. Závod Juta 03 je 150 let starý, zaměstnává 340 lidí a jeho branami prošlo již 6 generací Dvoráků. Hlavní výrobou jsou polypropylenové tkaniny, z kterých se následně šijí velkoobjemové vaky pro farmaceutický a potravinářský průmysl, které dodáváme především do Německa, Francie, Holandska, Skandinávie a Anglie. 

Ze zákaznických auditů, které se konaly koncem minulého a začátkem letošního roku jasně vyplynul požadavek na výrobu v nových výrobních prostorech v časovém horizontu do 3 let. Toto ultimátum jsme dostali od všech velkých hráčů na trhu s potravinami a farmacie, zákazníků jako Danone, Mars, Sanofi, atd.  
Protože budování obchodní sítě a získání respektu od zákazníků nás všechny stálo hodně sil, tak jediným řešením je postavit závod nový.

Na začátku roku 2015 jsem oslovil ing. Helbicha a požádal ho o přípravu studie na přestavbu celého závodu. Oba jsme si byli vědomi, že současná poloha závodu není pro přestavbu výhodná. Závod se nachází v zátopové oblasti. V prevenci případného zaplavení by bylo nutno zvednout základy nového závodu v průměru o 1.9 metru. Znamenalo by to prodražení investice v řádu hodně milionů. Dalším velkým problémem je umístění závodu prakticky  ve středu města. Provoz je nepřetržitý, tedy v noci i o sobotách a nedělích. Nelze se dále ani vyhnout zatížení okolí  kamionovou dopravou.   
Výše uvedená negativa nás odrazují od prvotního záměru vystavět nový závod ve stávající lokalitě a jako lepší alternativa by se nabízela možnost vystavět závod mimo centrum města. Proto jsem měl velkou radost, když se naskytla možnost koupit průmyslovou zónu Zboží, o kterou by se Juta klidně podělila s firmou Karsit a případnými dalšími zájemci. Bohužel, náš záměr nebude možné uskutečnit, jelikož se město rozhodlo celou zónu, tj. celých 12 ha prodat firmě Karsit, přestože ji celou nepotřebuje a nevyužije. Je škoda, že se město od nás odvrátilo zády a tak se i mně potvrdilo, co se říká, že městu Juta ve Dvoře překáží.

Město se rozhodlo pouze pro jednoho investora do industriální zóny, což výrazně ohrozilo osudy mých 340 zaměstnanců a 150-leté tradice závodu.
Zarážející na všem však je skutečnost, že cenová nabídka Juty byla pak následně zneužita a využita ke způsobu výpočtu kupní ceny pro Karsit a že vedení města dokonce odmítlo jednat o navýšení ceny, kterou Juta potvrdila dopisem ze 17. 5. 2016.

Musíme tedy pro závod hledat jinou lokalitu, nebo začít bourat a stavět tam kde jsme. Samozřejmě se zde nabízí možnost výrobu přestěhovat do Úpice či Jaroměře, kde má Juta výrobní závody. Naše rozhodování bude tedy hodně složité, ale slib, který jsem dal naším zákazníkům, že v horizontu 3 let budeme mít nový závod splňující veškeré současné ekologické, výrobní, potravinářské a farmaceutické normy musíme splnit.

Petr Špaček
Výrobní ředitel závodu Juta 03


Vyjádření starosty města a všech koaličních zastupitelů

Reakce na článek Petra Špačka – Budoucnost závodu Juta 03

V příspěvku Petra Špačka „Budoucnost závodu Juta 03“ se objevilo několik informací, které je třeba uvést na pravou míru. Během více než 10 let, kdy byla Průmyslová zóna Zboží (dále jen PZ) nabízena investorům, o ni projevilo zájem přes 20 subjektů. Jednání vždy ztroskotala (velikost zóny – téměř 12 ha, nezasíťování pozemku, nevynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vlnitost terénu atd.).

Společnost Juta zájem o koupi pozemků v PZ projevila až v momentě, kdy byla známá informace o tom, že chce pozemky v PZ koupit společnost Karsit Automotive. Do té doby Juta činila kroky, aby závod 03 postupně modernizovala v místě, kde se nachází. O tom svědčí i fakt, že 11.08.2015 podala podnět na pořízení změny územního plánu se záměrem vybudovat nové haly uvnitř spojeného areálu závodů 03 a 11. Vzhledem k tomu, že území záměru je podle stávajícího územního plánu města situováno na plochách, kde není průmyslová výroba přípustná, zastupitelstvo města 10.09.2015 usnesením č. Z/104/2015 rozhodlo změnu územního plánu nepořídit.

Poté, co město Dvůr Králové nad Labem obdrželo 04.04.2016 žádost společnosti Karsit Automotive na odkoupení pozemků v PZ za účelem výstavby nového strojírenského závodu na výrobu dílů pro automobilový průmysl, vedení města se rozhodlo předložit k projednání obecný záměr prodeje pozemků v PZ. Zastupitelé ho 20.04.2016 usnesením č. Z/189/2016 jednomyslně schválili a zároveň pověřili radu města, aby zajistila přípravu budoucí kupní smlouvy s vybraným zájemcem. 

Zájem o koupi projevily ještě společnosti INZAT (žádost 10.05.2016) a Juta (žádost 17.05.2016), která poprvé deklarovala zájem přemístit do PZ závod 03 a zde ho rozšířit. Všechny nabídky byly individuálně prozkoumány a zhodnoceny a INZATU i Jutě byly nabídnuty také alternativní plochy pro uskutečnění jejich záměru. Zastupitelé města 16.08.2016 schválili prodej pozemkových parcel v PZ společnosti Karsit a zároveň schválili smlouvu o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti. 

Co se týká rozdělení pozemků a tvrzení, že Karsit celou PZ nepotřebuje a nevyužije, lze uvést, že během jednání s Karsitem se řešila otázka případného rozdělení PZ pro více investorů s ohledem na celkovou rozlohu. Společnost zvažovala, jestli by minimálně pro úsporu nákladů na přípravu PZ v zóně zbylo ještě jiné místo, ale nezbylo, a to ani po zajištění nákupu dalších pozemků sousedících s PZ. Zóna bude zaplněna i proto, že Karsit správně řeší v areálu budoucí parkovací plochy apod. 

Co se týká výběru investora podle nabízené kupní ceny za pozemky v PZ, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, umožňuje upřednostnit i takovou majetkovou dispozici, která bude z čistě ekonomického hlediska méně hospodárná, pokud bude v souladu se zájmy a úkoly obce. K nim bezesporu patří zájem na rozvoji, který příchod nového investora zcela jistě podpoří. Cena obecního majetku je sice jedním z kritérií, ale stejně důležité jsou i zájmy občanů, rozvoj území atd. A vedení města několikrát deklarovalo, že investora vybíralo podle investičního záměru, s ohledem na to, kolik např. nabídne nových pracovních míst, na jak dlouho má podepsané smlouvy zajišťující jeho činnost, jak se investiční záměr promítne do rozvoje města atd. Plánovanou investicí Karsitu v horizontu několika let vznikne 300 pracovních míst s garancí na další desetiletí. To může do města přivést mladé a perspektivní lidi, kteří by se mohli podílet na jeho rozvoji. Na výstavbu v PZ by mohly navázat i další projekty, např. řešení obchvatu Zboží. V neposlední řadě může být příchod Karsitu vnímán jako krok návratu k tradicím. Kromě textilního průmyslu byl dříve totiž Dvůr Králové nad Labem centrem i průmyslu strojírenského. 
PS: Příspěvek s názvem „Budoucnost závodu Juta 03“ byl zaslán také ke zveřejnění v NKR č. 11/2016. Redakční rada rozhodla, že text v tomto čísle nezveřejní, ale nabídla, že pokud bude mít autor zájem zveřejnit příspěvek v dalším čísle, bude k tomuto textu připojen komentář vedení města.

Stanovisko koaličních zastupitelů


Vyjádření redakce:

Obvykle na portále Královédvorsko.cz podobné texty do blogů zveřejňujeme bez jakýchkoliv komentářů. Tentokrát jsme ale vedení města o komentář k článku pana Špačka - ředitele závodu JUTA 03 přímo požádali. Zároveň jsme dnes byli na schůzce s autorem článku i s panem senátorem Hlavatým, kteří nám problematiku vysvětlovali více do hloubky. Základem je, že zásadní modernizace závodu Juta 03 ve stávajícím místě se z pohledu předpisů stávajících a v budoucnu očekávaných, ale hlavně z pohledu stále se zvyšujících nároků odběratelů stává čím dál více nereálnou. To je bohužel záležitost posledních let. Zájem o část průmyslové zóny tak není  "truc akce" proti firmě Karsit. Zástupci firmy JUTA si pouze uvědomují, že tu v této chvíli není ve Dvoře Králové nad Labem k dispozici jiný pozemek vhodný pro stavbu tovární haly. Plocha na Borkách je pro tento účel bohužel malá. Firma Juta se tak dostává do patové situace a řešení se nabízí i v přestěhování části výroby do Jaroměře, či Úpice, čímž by na Královédvorsku přišlo o práci cca 350 kvalifikovaných lidí. 

Tématu se budeme nadále věnovat. Pevně věříme, že se firmě JUTA, která toho nejen v našem městě mnoho dokázala, podaří v součinnosti s městem najít další možné rozvojové plochy a naše město bude po mnoha letech či desetiletích úbytku obyvatel opět růst a stane se atraktivním pro další a další lidi. 

Pro ilustraci jsme k článku přidali fotogalerii Ládi Válka, který se svým dronem vyfotografoval pokračující stavbu nové výrobní haly firmy JUTA nad teplárnou.

FOTOGALERIE - KARSIT má průmyslovou zónu jen pro sebe, JUTA 03 ale v centru města zůstat nemůže.

Související články
Ředitel JUTA Ing. Hlavatý na prosincovém zastupitelstvu města
Zástupci osadního výboru Žireč se setkali se senátorem Hlavatým. Řešili chodník do Žirče.
Stavba továrny KARSIT byla ve středu 21. března slavnostně zahájena
Zpoždění stavby továrny Karsit stálo již 70 milionů korun
Dnes firma KARSIT představí návrhy využití území na novou čtvrť ve Dvoře Králové nad Labem - potřebujeme ji?
Vaše komentáře
Vaši práci bude možná brzy dělat robot. Realista, 16.12.2016 17:16, Reagovat
Vaši práci bude možná brzy dělat robot. Která zaměstnání jsou v ohrožení?

Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/434446/vasi-praci-bude-mozna-brzy-delat-robot-ktera-zamestnani-jsou-v-ohrozeni.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

Rok 2020 má být zlomovým. Krom toho, že se budou konat olympijské hry, mají roboti jen v USA nahradit pět milionů pracovních míst. A to je jen jedno z čísel, které uvedli ekonomové na konferenci World Economic Forum. Podle nich nás čeká „čtvrtá průmyslová revoluce“, která je charakterizovaná pokroky v genetickém inženýrství, umělé inteligenci, robotice, nanotechnologiích a 3D tisku.


Jenže zatímco předchozí průmyslové revoluce tvořily pracovní místa, ta poslední je bude rušit. Analýza českého Úřadu vlády uvádí, že v ohrožení je až padesát procent pracovních příležitostí. Předseda Odborových svazů Josef Středula rozšiřování robotizace sice vítá z důvodu osvobození lidí od monotónní či namáhavé práce, je ale podle něj třeba myslet i na ostatní společenské důsledky. Jako třeba výpadek v sociálním pojištění.


Jak se mohou lidé podobné věci bránit? Půjde to jenom skrze tzv. upskilling – neustálé vzdělávání a rozšiřování svých schopností. Situace na trhu práce bude dravější.

Levná pracovní síla už vám nebude stačit, roboti budou pro Západ brzy výhodnějšíROBOT, 16.12.2016 16:58, Reagovat
http://byznys.ihned.cz/c1-65560210-levna-pracovni-sila-uz-vam-nebude-stacit-roboti-budou-pro-zapad-brzy-vyhodnejsi

Žije zde mnoho lidí, kteří pracují za velice nízký plat, což je konkurenční výhoda vůči Západu. My ale budeme mít roboty a autonomní vozy, jejichž práce bude daleko levnější než pracovník s nejnižším platem. Země střední a východní Evropy tak ztratí svou konkurenční výhodu - levnou pracovní sílu - a téměř s tím nebudou moci nic dělat, pokud nebudou mít infrastrukturu nutnou pro zavádění nových technologií, jako moderní silnice vybavené technologiemi nebo kvalitní internetové pokrytí. A to je obrovská nevýhoda. Vývoj je dynamický. Země jako Česká republika přitom mají velkou příležitost stát se lídrem v oblasti dodavatelských řetězců. Abyste využili své výhody, musíte více přijímat nové technologie. V budoucnu už nebudete moct využít toho, že máte mnoho lidí, kteří pracují za málo peněz.

V Průmyslu 4.0 půjde o přepravu malých výrobních sérií, bude se vyrábět podle požadavků jednotlivých zákazníků. V Německu vznikla továrna, která bude vyrábět boty kompletně pomocí robotů. Výroba bude postupně stále více personalizovaná. Jsme svědky toho, jak se rozvíjí 3D tisk neboli aditivní výroba, která dále podpoří možnost, aby si lidé navrhli přesně ten unikátní produkt, který chtějí mít, namísto masové výroby zboží.
byvala jutacka, 15.12.2016 21:42, Reagovat
V jute prý chybějí zaměstnanci,dokonce chodí letáky po barakach a že prý nabízí juta práci blablabla....tak proč jsme byli v roce 2014 a 2015 propuštěni z juty pro nadbytečnost,kdyz tam bylo práce s prominutím tři prdele.......... proč....... protože padesátiletý ženský jsme zřejmě už na odpis,vedeni juty 15"nemá chybu"a nebo má?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!😎
Kvasiny to jistístředoevropan, 8.12.2016 23:21, Reagovat
kdo se nebojí dojíždění, jezdí už dávno do Kvasin nebo Vrchlabí... včera ve zprávách navíc řekl náměstek Červíček, že plánují autobusovou linku ze Dvora přímo do Kvasin. Takže odliv lidí už dávno nastal.
Kdo se pohybuje v personalistice ví, že Češi už moc makat nechtějí a proto se vozí lidi ze zahraničí - nyní nejvíce frčí Bulhaři a Mongolové.
Karsit?, 6.12.2016 17:52, Reagovat
Dobry den, napadlo vás se zeptat zaměstnanců Karisru v Jaroměři jak jsou za svou praci ohodnocení a jaké maji pracovní podmínky? A to kolik procent ze zaměstnanců jsou Češi? A jeste by me tedy zajímalo kolik je ten slibováný nástupní plat čistého?
Re: Karsit?7.12.2016 02:36, Reagovat
a napadlo někoho z vedení někdy zeptat se proč jsou Jutě lidi nespokojení čím dál více?
Blbost jutySedreny pracant juty, 5.12.2016 08:26, Reagovat
Jo co si natropily to maji...asi se pan hlavaty ridil heslem KDO SI POCKA TEN SE DOCKA a dockal se KARSIT...uprime se nedivim ze se nechce delit o tu plochu...taky proc kdyz zablokuje jutu pritahne mu to nove lidi a muze jim dat kolik chce plat a proc?? Protoze nebude takova konkurence..mlady lidi si v klidu praci sezenou ale co ty ktery to maji za par??toho si nas pan senator nevsimne ze sou lidi sedreny a ve skutecnosti za par penez...jo pan senator se kasa ze pridaval a pridava ale neni rec o penezich ale praci...chce mlade lidi ktery budou delat a ma penez ze by tim umlatil velrybu ale prida almuznu aby se nereklo (aby se v televizy mohl vytahovat)
Sice pravda ted pridal ale cekam kde to zase sebere a kdy a jak to.oduvodni...za tech x let co tu delam sem to zazil nekolikrat..pridavame 5% a pak koukate ze mate stejne jelikoz to stahnul na osobnim ohodnoceni nebo premiich...mela by se trochu juta zamyslet co dela tech x let spatne..jelikoz kdyz de do tuheho tak resi..a je to vydet vsude jak.na lidech ktery ve velkym odchazi (tak.az pote prida)tak i na pozemku ktery byl 20 let na prodej..a kdyz to.chce jina firma tak pan senator se zacne vstekat ze zaspal...
ahakoumak, 5.12.2016 08:19, Reagovat
Nojo za par sprdliku na nepretrzitej provoz v lete kolabující lidi ve 40 stupnovych i mnohem vyssich teplotach ti ze si berou vzor z bati a zmestnanec srdce podniku? Hahahahaha
hahaZamestnanec z juty 2, 4.12.2016 21:31, Reagovat
Ja jsem za praci rad,ale je pravda ze na nepretrzitej provoz aby chlap nosil domu xx kc co mame,je fakt vysmech to pokud karsit dodrzi slovo ohledne kc,prijde juta o dost hlavne mladych zamestnancu,na kterych se to posledni dobou dost stavi ti stari dobri uz jsou zhuntovany ty se nepredrou a az doslouzej tak uz nove misto pro fabriku hledat nemusej...uz ted se nabira samej expert uz neplati jako driv mas kecy? Na vratnici je na tvuj flek spousta lidi ted uz to tak neni a kdyz prijde nahrada tak to je vetsinou uz ten nejvetsi odpad co vylejou ( to uz musi bejt) a nebo po tydnu neprijde a tak se to tluce dalsima a dalsima nez se postesti nekoho kdo se chvili zdrzi jojo tak to je juta je na prahu upadku vydelek ci zamestnanec? Tot otazka....;)
zaměstnanec Juty4.12.2016 19:25, Reagovat
Tak to tu čtu a nevím zdali se mám smát nebo brečet.Ředitel Juty 03 si dle mého nikdy obyčejných lidí nevážil a spousta jich brány závodu opustilo.Pan senátor Hlavatý se ohání tím že zaměstnává x Dvoráků.Ruku na srdce pane senátore.Kolik z vašich zaměstnaců je ze Dvora a kolik ,,dojíždějících''?Zajímalo někdy někoho z podniku v jakých podmínkách juťáci pracují?Ne!Vždycky se všechno zametlo do neznáma.Obyčejní zaměstnanci byli a jsou jenom dělníci s kterýma se nediskuje.Smutné.
Re: zaměstnanec Juty4.12.2016 20:24, Reagovat
a kolik jich brány opustí až tu bude Karsit.......... Juta příjde o to z čeho dlouhodobě těžíla a z čeho byli lidi až zoufalí, že jim kakaj na hlavu a nemají kam jinam jít, ale to se změní a veřím, že si třeba začne Juta vážit lidí o něco víc, ale až když už jim nezbyde nic jiného...opravdu smutné
CenzuraObcan, 4.12.2016 15:34, Reagovat
Tak nám profesionálové z ANO ukazují svoji pravou tvář. Starosta se místo svého vyjádření schovává za koalici a když se objeví článek z Juty, tak ho raději nezveřejní a schová se za redakční radu.
Re: Cenzura4.12.2016 20:17, Reagovat
celá ta kauza spíš poukazuje na to, že vedení Juty nechce, aby lidi měli na výběr i jiné zaměstnavatele, což mě příjde nefér vůči lidem !
3.12.2016 20:52, Reagovat
Kdyby si nevážil místních lidí, tak přesune 80% výroby o asie, kde se platí násobně menší mzdy
Re: 4.12.2016 00:10, Reagovat
když češi jsou náročnější, tak se na ně vyprdnem a přenusem výrobu do asie? BRAVO takhle logika
3.12.2016 20:25, Reagovat
možná se pan Špaček i ostatní ředitelé bojí, že už toho mají lidi dost a nikdo v JŮTĚ dělat nebude(za tu almužnu), když slyšeli jaké mají být nástupní platy v KARSITU
kecy v klecimojejmenonenidulezite, 3.12.2016 20:11, Reagovat
to je tak vtipny, kdyz tu ctu jak si vazi lidi, pak prijde vyplatnice a je jasny ze s náma jenom vymr.adají :) NEVÁŽÍ SI LIDÍ !!!
3.12.2016 13:24, Reagovat
Město nemá JUTU rádo bů bů bů 😁

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 6557x
 
Hodnocení článku: